تشابه

VI tašābaha v.intr. |6s يتشابه yatašābahu | تشابه tašābuh| • be similar to each other, resemble each other ▪ تشابه في tašābaha fī have in common ◊ We have a lot in common.

شبه

šibh n. |pl. أشباه ʔašbāh| • similarity • |elat. أشبه ʔašbah| [+ genitive noun] similar to, like • [+ genitive noun or adjective] semi-, half-, quasi-, sub- ▪ شبه جزيرة šibh ∙ jazīrat peninsula ▪ شبه ظلمة šibh ∙ ʐulmat Read More

شبه

II šabbaha v.tr. |2s يشبه yušabbihu | تشبيه tašbīh| • liken sb/sth ه to بـ, compare ▪ شُبه šubbiha pass. v. be suspicious to على, be dubious