عرف

Ɛarafa v.tr. |1s2 يعرف yaƐrifu | معرفة maƐrifat| • know ▪ عرف أنّ Ɛarafa ʔanna know that… ▪ عرف عن Ɛarafa Ɛan know about ▪ لا يعرف الكوع من البوع. lā yaƐrifu -lkūƐa mina -lbūƐa proverb (He’s so stupid that) Read More

معرفة

maƐrifat n.↑ |pl. dip. معارف maƐārif| • knowledge, information ▪ معرفة القراءة والكتابة maƐrifat ∙ alqirāʔati wa-lkitābati literacy • acquaintance معرفي maƐrifīy adj. • cognitive